Thập Thiện Nghiệp (Phần 2) | Sư Thích Giác Thiện

7
24THẬP THIỆN NGHIỆP
Tác giả: Sư Thích Giác Thiện (Tu Viện Lộc Uyển)
Giọng đọc: Tú Trinh, Đức Huy, Nguyễn Vinh

Cơ bản của Phật pháp chỉ có mười điều, Thập Thiện Nghiệp, đại tiểu thừa đều là dùng mười thiện để làm nền tảng. Thập Thiện Nghiệp thông cả đại tiểu thừa, thông hiển giáo thông mật giáo, tông môn giáo hạ không thứ nào không thông, đều là lấy mười thiện nghiệp làm nền tảng. Bạn thấy Tiểu thừa đem mười điều này mở rộng đến bao nhiêu vậy? Ba ngàn điều, ba ngàn oai nghi, quy nạp lại chính là mười thiện. Đại thừa thì càng vi diệu hơn, đại thừa mở rộng ra đến bao nhiêu vậy? Tám vạn bốn ngàn, Bồ-tát tám vạn bốn ngàn tế hạnh, quy nạp lại chính là Thập Thiện Nghiệp. Thập Thiện Nghiệp đó là đại thừa, ở trong Phật pháp, ở trong cảnh giới của Phật, biến pháp giới hư không giới vô lượng vô biên pháp môn. Cho nên bạn học, không phải học một điều, mỗi điều đều viên mãn, một chính là nhiều, nhiều chính là một. Đi đứng nằm ngồi, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm cực kỳ vi tế cũng đều có thể tương ưng với Thập Thiện Nghiệp, nó không phải tương ưng với một điều, vừa tương ưng thì tương ưng hết mười điều. Chúng ta học tập phải hiểu được đây gọi là tinh tấn Ba La Mật. Khởi đầu quyết định là một điểm, bạn đem cái điểm này làm cho tốt, bạn mới có thể mở mang rộng lớn. Cái này rộng lớn bao nhiêu vậy? Tận hư không khắp pháp giới. Cái điểm này nếu bạn không làm tốt, vậy thì bạn có hạn chế, chính là ảnh hưởng của bạn có hạn chế. Chân thật làm được tốt thì cái ảnh hưởng đó là không có hạn chế, đích thực là tận hư không khắp pháp giới. Người nào có thể làm được? Trong Phật pháp gọi là pháp thân Bồ-tát làm được, cũng chính là nói trong mười pháp giới, như đại sư Thiên Thai đã nói tương tợ tức là Bồ-tát, ngài nói lục tức Phật, gọi là tương tợ, làm được rất là có hạn; thế nhưng Hoa Nghiêm từ sơ địa trở lên, hành của họ, hành chính là tập, học nhi thời tập chi đó là tập, tập hành, tận hư không khắp pháp giới, cho nên họ là viên mãn. Việc này đích thực là thế xuất thế gian tất cả pháp chân thật hiểu rõ, chân thật thông đạt, đạt đến cứu cánh viên mãn.

👉 Confess tại địa chỉ sau:
💡 Nhóm PT Đạo Đức:
🌐 Website:

Đạo đức trong đời ít ngó qua,
Rán trau đạo đức chớ lơ là.
Còn tâm đạo đức còn dân tộc,
Mất đạo đức là mất quốc gia.
Yêu nước đừng quên câu đạo đức,
Mến dân đạo đức nhớ đem ra.
Phong trào, chủ nghĩa nào chăng nữa,
Đạo đức con người chẳng thể xa.

🌻 Đệ Tử Quy / Sách giáo dục nhân cách mọi thời đại
👉 Thực tiễn Đệ Tử Quy, làm người công dân tốt
➡ Xem thêm tại:
➡ Tải sách Đệ Tử Quy tại:

Nguồn: https://milchreis.org/

Xem thêm bài viết khác: https://milchreis.org/am-nhac/

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here